closeלהורדהיותר מהר ונוח לגלוש באפליקציה שלנו

מדיניות החזרת מוצרים וביטולים  

  1. כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. להלן מצורפות מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן.
  2. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לחברה.
  3. ברכישה של מוצר חשמלי, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר החשמלי או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב)  לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
  4. ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה,  בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן (ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עד שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות.
  5. ברכישה של קפה ומוצרי מזון אחרים לאחר שנארזו ונמסרו למשלוח, העסקה איננה ניתנת לביטול לאחר מסירת ההזמנה ביטול ההזמנה בטרם מסירתה יהיה בכפוף לתשלום דמי המשלוח של ההזמנה ודמי ביטול. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן ומתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
  6. בתוך 60 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן. דמי הביטול ייגבו על ידי החברה.
  7. ביטול העסקה ע"י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית בלבד והרוכש יישא בעלות דמי השימוש במוצר החשמלי.
  8. מבלי לגרוע באמור לעיל, עסקה אשר בוצעה באמצעות האינטרנט או הטלפון ניתנת לביטול ככל שאריזת המוצר לא נפתחה והמוצר לא נפגם , ובהתאם לחוק הגנת הצרכן המקנה ביטול בתוך 14 יום בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. יתכן וייגבו דמי שימוש בהתאם לחוק.
  9. החזרת המוצרים תתבצע על ידי הלקוח במרכז השירות של החברה ברחוב צבי ברגמן 9, אזור תעשייה סגולה פתח תקווה או בבוטיק מנדרין, ברחוב   יוניצ'מן 21, תל אביב-יפו בכפוף להצגת חשבונית בגין ההזמנה.

 

msg